Št. objave Naslov
290. Zakon o enotni ceni knjige (ZECK)
291. Zakon o dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-A)
292. Odlok o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2013–2017 (OdPVRPŠJ13–17)
293. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja drugega odstavka 10. člena, četrtega odstavka 12. člena ter tretjega in četrtega odstavka 28. člena Zakona o davku na nepremičnine
294. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnem vrtcu v Občini Metlika
295. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
296. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
297. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
298. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o urejanju in varstvu okolja v Občini Sevnica
299. Odlok o spremembi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Občini Sevnica
300. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
301. Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks za leto 2014
302. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Železniki
303. Popravek zaporednih številk objavljenih aktov v neuradni HTML obliki