Št. objave Naslov
244. Uredba o odlagališčih odpadkov
245. Uredba o spremembah Uredbe o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka
246. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
247. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Triglavski narodni park
248. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Vlade Republike Slovenije
249. Pravilnik o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja
250. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah
251. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2013
252. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom Ustanova fundacija Robin Hud
253. Odločba o delni razveljavitvi petega odstavka 98. člena Zakona o pravdnem postopku in o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Mariboru ter sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani
254. Sklep o zavrženju zahteve Upravnega sodišča Republike Slovenije
255. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstveno mesto predsednika Okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici
256. Pravilnik o spremembah Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije
257. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana
258. Revalorizacija denarnih vrednosti (tarif)
259. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Brežice
260. Pravilnik o dodelitvi pomoči ob nepredvidenih dogodkih
261. Pravilnik o sofinanciranju praznovanj, pokroviteljstva in poletnih prireditev
262. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2014
263. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Kmetija pri Vražjem kamnu
264. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju šole v naravi iz proračuna Občine Ilirska Bistrica
265. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Jesenice
266. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Perun
267. Sklep o določitvi obveznih linij in voznega reda
268. Razpis nadomestnih volitev v občinski svet
269. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Miren - Kostanjevica
270. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Miren - Kostanjevica
271. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica
272. Sklep o vrednosti točke za odmero občinske takse
273. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
274. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice
275. Odlok o urejanju in oddaji urbanih vrtov v zakup
276. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Vodovodna
277. Odlok o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica
278. Sklep o soglasju k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
279. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju zdravstvenega in socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja
280. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
281. Sklep o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini Postojna
282. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
283. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Šmarješke Toplice
284. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmarješke Toplice
285. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Šmarješke Toplice
286. Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice
287. Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice
288. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij in odprti prostor Občine Slovenske Konjice
289. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij (kjer so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja