Št. objave Naslov
1. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Ulan Batorju, v Mongoliji
2. Sklep o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v Ulan Batorju, v Mongoliji
3. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Nairobiju, v Republiki Keniji
4. Sklep o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v Nairobiju, v Republiki Keniji
5. Pravilnik o kakovosti izdelkov iz žit
6. Odredba o programu specializacije iz laboratorijske medicinske genetike
7. Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 12. 2013
8. Spremembe in dopolnitve Statuta Združenja mestnih občin Slovenije
9. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – za del območja BG 19/1 in območje BG 19/4 v naselju Begunje pri Cerknici
10. Odlok o razglasitvi Tabora (EŠD 7830) ter cerkve Marijinega rojstva (EŠD 66) v Cerknici za kulturni spomenik lokalnega pomena
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica – sprememba št. 2
12. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoti urejanja prostora GJ 08/1 in GJ 08/2 na Gorenjem Jezeru
13. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Črnomelj
14. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Črnomelj
15. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Črnomelj
16. Odlok o oglaševanju, plakatiranju ter turistični in drugi obvestilni signalizaciji v Občini Črnomelj
17. Odlok o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača
18. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
19. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škocjan
20. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Škocjan
21. Sklep o višini nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto 2014
22. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti