Št. objave Naslov
3547. Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP)
3548. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-C)
3549. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-C)
3550. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (ZPolS-E)
3551. Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017 (ReNPK14–17)
3552. Sklep o soglasju k Dopolnitvi poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
3553. Sklep o imenovanju članice Državne revizijske komisije
3554. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
3555. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
3556. Uredba o poenostavitvi izmenjave informacij in podatkov med Policijo ali Carinsko upravo Republike Slovenije ter pristojnimi organi v drugih državah članicah Evropske unije
3557. Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata
3558. Uredba o spremembah Uredbe o ekološko pomembnih območjih
3559. Uredba o spremembi Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči
3560. Odločba o soglasju k spremembi imena ustanove in k čistopisu Akta o ustanovitvi ustanove »USTANOVA DOBRODELNI ŽUPANOV SKLAD POLZELA«
3561. Dopolnitev Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
3562. Splošni akt o razčlenjenem računu
3563. Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju Fakultete za poslovne vede
3564. Razlaga 101. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije v povezavi s 13. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
3565. Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bistrica ob Sotli
3566. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bistrica ob Sotli
3567. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Bežigrad - Bukovžlak in Vrhe
3568. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Dobrepolje
3569. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Jesenice
3570. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice za leto 2014
3571. Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2014
3572. Odlok o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid
3573. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2014
3574. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3575. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3576. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3577. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana
3578. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
3579. Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave, semaforjev ter druge cestne prometne svetlobne signalizacije in opreme na območju Občine Mežica
3580. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
3581. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Mirna Peč
3582. Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah
3583. Odlok o spremembi Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova Gorica
3584. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Lavričeva
3585. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov v Krajevnih skupnostih Branik, Kromberk, Nova Gorica, Rožna Dolina, Solkan, št. 031-2/2010 z dne 27. maja 2010
3586. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto
3587. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sežana
3588. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Sežana – zahod
3589. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana za leto 2014
3590. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks na območju Občine Sežana za leto 2014
3591. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo in širitev kamnoloma Mala Gora
3592. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Škofja Loka
3593. Odlok o izdajanju občinskega glasila »Glasilo občanov« (uradno prečiščeno besedilo)
3594. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2013
3595. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2014
3596. Rebalans (II) proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2013