Št. objave Naslov
3441. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2M)
3442. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1L)
3443. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3444. Uredba o dopolnitvi Uredbe o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture
3445. Uredba o spremembi Uredbe o stanju površinskih voda
3446. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi seznama strateškega blaga in pripadajočih nadzornih režimih
3447. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki
3448. Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del
3449. Pravilnik o Štajerskem hmelju z zaščiteno geografsko označbo
3450. Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2014
3451. Odredba o določitvi prodajne vrednosti za eno tono školjk za leto 2014
3452. Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib za leto 2014
3453. Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2014
3454. Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo avtohtonih morskih rib za leto 2014
3455. Odredba o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2014
3456. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstvena mesta
3457. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
3458. Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Murski Soboti
3459. Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Celju
3460. Odločba o priznanju naravne mineralne vode Element
3461. Poročilo o gibanju plač za september 2013
3462. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kanal
3463. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
3464. Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi
3465. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata članici Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
3466. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno (PUP celota Občine Ljubno)
3467. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za jugovzhodni del območja urejanja počitniškega naselja Čimerno – ČI 14 v Občini Radeče
3468. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Rečica ob Savinji
3469. Odlok o potrditvi Sprememb in dopolnitev Tržnega reda na tržnici »Pod uro« v Zagorju ob Savi
3470. Spremembe in dopolnitve Tržnega reda na tržnici »Pod uro« v Zagorju ob Savi
3471. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, z datumom julij 2013 in daje soglasje k oblikovanju cen izvajanja storitve javne gospodarske službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Zagorje ob Savi
3472. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, z datumom julij 2013 in daje soglasje k oblikovanju cen izvajanja storitve javne gospodarske službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Zagorje ob Savi
3473. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrba s pitno vodo, z datumom julij 2013 in daje soglasje k oblikovanju cen izvajanja storitve javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v Občini Zagorje ob Savi
3474. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja ravnanje s komunalnimi odpadki, z datumom avgust 2013 in daje soglasje k oblikovanju cen izvajanja storitve javne gospodarske službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi
3475. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za območje Farčnikova kolonija v Zagorju ob Savi
3476. Sklep o imenovanju podžupana
3477. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2013
3478. Odlok o občinskih cestah
3479. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Radanovič)
3480. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014
3481. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Prekorje – OPPN Prekorje 1
3482. Popravek objave Odločbe o imenovanju Irene Kuzma za vodjo Okrožnega državnega tožilstva v Kranju