Št. objave Naslov
3378. Pravilnik o spodnjem ustroju železniških prog
3379. Popravni sklep
3380. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 262 Stegne
3381. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Luče za leto 2013
3382. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2013
3383. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2013
3384. Odlok o prenehanju veljavnosti tretje alineje prvega odstavka 13. člena, drugega odstavka 14. člena in prvega odstavka 19. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri Jelšah
3385. Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šmarje pri Jelšah
3386. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno-proizvodno cono Mestinje – Bohor
3387. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Šmarje pri Jelšah
3388. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3389. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območja občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče
3390. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane
3391. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil
3392. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente