Št. objave Naslov
3301. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz tretjega okvirnega kredita, ki ga najame Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, pri Evropski investicijski banki za financiranje okoljskih projektov (ZPOKFOP)
3302. Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o kozmetičnih proizvodih (ZPVZKozP)
3303. Zakon o spremembah Stvarnopravnega zakonika (SPZ-A)
3304. Zakon o spremembi Zakona o notariatu (ZN-G)
3305. Zakon o spremembah Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-D)
3306. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M)
3307. Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda
3308. Pravilnik o spremembi Pravilnika o strokovno medicinskih pogojih za odvzem krvi
3309. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor
3310. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
3311. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani
3312. Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-3)
3313. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije na območju naselja Lenart v Slovenskih goricah
3314. Statut Občine Cankova
3315. Poslovnik Občinskega sveta Občine Cankova
3316. Odlok o rebalansu II. proračuna Občine Cankova za leto 2013
3317. Pravilnik o kriterijih za obročno odplačilo komunalnega prispevka
3318. Sklep o priključitvi obstoječih objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje na območju Občine Cankova
3319. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«
3320. Odlok o rebalnasu proračuna Občine Ig za leto 2013
3321. Odlok o izvajanju javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v Občini Mokronog - Trebelno
3322. Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Mokronog - Trebelno
3323. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Mokronog - Trebelno
3324. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o poslovanju in trženju sejma v Mokronogu
3325. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Mokronog - Trebelno
3326. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Mokronožci Občine Mokronog - Trebelno
3327. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
3328. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
3329. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3330. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3331. Sklep o seznanitvi z Elaboratom ter Poročilom o izvajanju gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in drugih storitev, ter o potrditvi cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo
3332. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2013
3333. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Beltinci v najem (zakup)
3334. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3335. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Pivka
3336. Popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec