Št. objave Naslov
3217. Pravilnik o določanju zavarovalne osnove
3218. Pravilnik o opravljanju preizkusa strokovne in psihofizične usposobljenosti policistov
3219. Pravilnik o sadnih sokovih in nekaterih podobnih izdelkih, namenjenih za prehrano ljudi
3220. Pravilnik o načinu posredovanja hranjenih podatkov o prometu telefonskih in podatkovnih storitev v mobilnem in fiksnem elektronskem komunikacijskem omrežju
3221. Pravilnik o opremi in vmesnikih za zakonito prestrezanje komunikacij
3222. Odločba o prenehanju Regionalne ustanove – Centra za podporo razvoju e-upravljanja
3223. Odločba o ugotovitvi, da je bil v neskladju z Ustavo prvi odstavek 13. člena Zakona o sodnih taksah v delu, v katerem se je nanašal na oprostitev, odlog ali obročno plačilo takse za postopek o pritožbah, za katere se uporablja Zakon o pravdnem postopku
3224. Sklep o zavrženju zahteve
3225. Poročilo o gibanju plač za avgust 2013
3226. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2013 – rebalans II
3227. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kostanjevica na Krki
3228. Pravilnik za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Miren - Kostanjevica
3229. Sklep o pridobitvi statusa neplodnega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 949/0, k.o. 2330 – Sela na Krasu
3230. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica
3231. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica
3232. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica
3233. Sklep o preklicu sklepov o pričetku priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov
3234. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo«
3235. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi
3236. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno-stanovanjsko zazidavo »PTZ z.o.o. v Slovenski Bistrici«
3237. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
3238. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina
3239. Pravilnik za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Šempeter - Vrtojba
3240. Sklep o določitvi cene storitev in tarife obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki
3241. Navodilo za predstavnike Občine Šempeter - Vrtojba v organih upravljanja
3242. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Škofja Loka
3243. Odlok o dopolnitvi in spremembi Odloka o ureditvi cestnega prometa
3244. Pravilnik o določitvi prosto oblikovane najemnine
3245. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi parkirnih površin v Občini Škofja Loka, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine
3246. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Prinovec
3247. Uskladitev Statuta Občine Velika Polana
3248. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Velika Polana za leto 2012
3249. Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Velika Polana
3250. Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na področju Občine Velika Polana
3251. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o.
3252. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih (hale za obiranje in sušenje hmelja Gajšek in gradnjo koritastega silosa Sedminek)