Št. objave Naslov
3190. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3191. Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
3192. Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami
3193. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih javnih listin v osnovni šoli
3194. Navodilo o spremembah Navodila o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora
3195. Akt o spremembah in dopolnitvah Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov
3196. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2013
3197. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
3198. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3199. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono Jug
3200. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3201. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
3202. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2013 št. 2
3203. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj
3204. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja VČ-06 ZK – širitev pokopališča in gradnja poslovilne vežice
3205. Odlok o 2. spremembi Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2013
3206. Pravilnik o spremembah Tehničnega pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema
3207. Odlok o rebalansu II proračuna Občine Pivka za leto 2013
3208. Pravilnik o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj
3209. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi javnih športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj
3210. Odlok o II. rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2013
3211. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 115: Dunajska - Vodovodna
3212. Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šentrupert
3213. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3214. Uredba o spremembi Uredbe o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d. o. o.
3215. Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Murska Sobota
3216. Pravilnik o spremembah Pravilnika o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke