Št. objave Naslov
3162. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3163. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3164. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3165. Odredba o sprejemu višješolskega študijskega programa SNOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ IN TRŽENJA
3166. Odredba o spremembah višješolskega študijskega programa VELNES
3167. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v septembru 2013
3168. Akt o določitvi omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina
3169. Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije
3170. Dopolnitev Sklepa o vsebini in obliki diplomskih listin Univerze v Mariboru
3171. Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2013
3172. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA 26-Šentrupert-Trnava
3173. Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Grosuplje
3174. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. I/2013
3175. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Grosuplje
3176. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«
3177. Odlok o koncesiji občinske gospodarske javne službe urejanja pokopališča ter opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Razkrižje
3178. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Razkrižje
3179. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Razkrižje
3180. Sklep o ukinitvi statusa Splošno ljudsko premoženje v splošni rabi
3181. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ribnica
3182. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«
3183. Popravek Odločbe o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča, Višjega sodišča v Ljubljani in Okrajnega sodišča v Ljubljani