Št. objave Naslov
3112. Pravilnik o obdelavi podatkov o elektronskih komunikacijah policije in o dostopu do policijskih zbirk podatkov
3113. Splošni akt o zaščiti otrok in mladoletnikov v televizijskih programih in avdiovizualnih medijskih storitvah na zahtevo
3114. Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2012
3115. Odlok o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2013
3116. Odlok o javni službi pomoč družini na domu v Občini Borovnica
3117. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3118. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Krško
3119. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Krško
3120. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o.
3121. Sklep o novi izračunani povprečni ceni za gospodinjstva in ostale odjemalce