Št. objave Naslov
2908. Spremembe in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora (PoDZ-1D)
2909. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2910. Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta RTV Slovenija
2911. Sklep o razrešitvi članice Državne revizijske komisije
2912. Sklep o spremembah Sklepa o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
2913. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri prodaji podjetja Sistemska tehnika podjetju Viator & Vektor in pri nadaljnjih aktivnostih, ki so se zaključile s podpisom pisma o nameri za dobavo pehotnih bojnih oklepnih vozil – srednjih oklepnih kolesnih vozil 8x8 (v nadaljevanju: osemkolesniki) med Ministrstvom za obrambo in Sistemsko tehniko 20. 8. 2004, in sicer zaradi suma, da je šlo za politično dogovorjen, negospodaren posel, ki ga spremlja tudi sum klientelizma in korupcije, pri čemer pa njegov namen naj ne bi bil zaščita interesov države ter doseganje najnižje cene pri dobavi osemkolesnikov, pač pa zagotovitev več sto milijonov evrov vrednega posla z osemkolesniki posameznikom, ki so bili povezani s takrat vladajočo stranko, in to brez razpisa, brez preverbe cene in brez predhodne preverbe konkurenčnih ponudb in izdelkov
2914. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Belgiji
2915. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kirgiški republiki s sedežem v Moskvi
2916. Seznam o spremembah in dopolnitvah Seznama dokazil kvalifikacij za zdravnika oziroma zdravnico, zdravnika specialista oziroma zdravnico specialistko, zdravnika specialista družinske medicine oziroma zdravnico specialistko družinske medicine, doktorja dentalne medicine oziroma doktorico dentalne medicine in doktorja dentalne medicine specialista oziroma doktorico dentalne medicine specialistko
2917. Seznam o dopolnitvah Seznama dokazil kvalifikacij za magistra farmacije oziroma magistro farmacije, diplomirano medicinsko sestro oziroma diplomiranega zdravstvenika in diplomirano babico oziroma diplomiranega babičarja
2918. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za kvalificirano naložbo banke in hranilnice
2919. Sklep o dopolnitvah Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic
2920. Sklep o dopolnitvi Sklepa o višini zneskov letnih plačil za opravljanje nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj
2921. Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Občine Bovec ter na turističnem območju Smaragdne poti
2922. Sklep o cenah programov vrtca Cerkno
2923. Sklep o manjši notranji igralni površini v Enoti vrtec Cerkno
2924. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Črenšovci
2925. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Športno rekreacijski park (DT5-OPPN) – 1. faza«
2926. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Horjul
2927. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Horjul
2928. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2929. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kanal ob Soči (OPN Kanal)
2930. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2013
2931. Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2013
2932. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Komen
2933. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
2934. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj
2935. Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
2936. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
2937. Odlok o razglasitvi Hotela Tivoli – Švicarije v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena
2938. Sklep o Načrtu upravljanja Arheološkega parka Emona
2939. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
2940. Odlok o spremembi Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Log - Dragomer
2941. Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Murska Sobota
2942. Odlok o pomožnih objektih na kmetijskih in gozdih zemljiščih v Občini Piran
2943. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Puconci
2944. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci
2945. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica
2946. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o nadzorstvu izvajanja občinskih predpisov
2947. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica
2948. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica
2949. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2950. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013
2951. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2952. Sklep o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije za mandatno obdobje 2014–2020
2953. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2013
2954. Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Žiri
2955. Pravilnik o podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave plačila komunalnega prispevka
2956. Sklep o imenovanju odgovornega urednika in uredniškega odbora občinskega glasila Občine Žužemberk
2957. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Rogaška Slatina
2958. Pravila o spremembah in dopolnitvah Pravil o postopku za izvajanje Uredbe (ES) št. 715/2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005