Št. objave Naslov
2783. Uredba o določitvi faktorjev prilagoditve višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg
2784. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o cestninskih cestah in cestnini
2785. Sklep o določitvi višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg
2786. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi protokolarnih pravil
2787. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2013
2788. Pravilnik o varovanju ogroženih uslužbencev policije
2789. Pravilnik o nadomestilu za vpogled in posredovanje podatkov iz evidenc policije
2790. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o višini pristojbine za opravljanje izpitov, izmeritev čolnov in ugotavljanje njihove sposobnosti za plovbo ter stroških tiskovin
2791. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
2792. Akt o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja
2793. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o varovanju osebnih in tajnih podatkov v Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
2794. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – center Cerknice CE-16C in CE-18C – krajše SD OPPN CE 01/1
2795. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »opremljanja s kanalizacijskim sistemom Ponikve«
2796. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli Naklo
2797. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto
2798. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka
2799. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka
2800. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o ceni za dobavljen zemeljski plin na območju Občine Škofja Loka