Št. objave Naslov
2722. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Švicarski konfederaciji
2723. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini Liechtenstein s sedežem v Bernu
2724. Uredba o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec
2725. Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug
2726. Pravilnik o načinu in postopku ustavljanja prevoznih sredstev, ki prevažajo gozdno lesne sortimente na gozdnih prometnicah
2727. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja
2728. Statut Zveze bibliotekarskih društev Slovenije – uradno prečiščeno besedilo (Statut ZBDS-UPB1)
2729. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Turjaško naselje v Kočevju
2730. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske
2731. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o cestnoprometni ureditvi v Občini Piran, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 9. 7. 2013
2732. Odlok o cestnoprometni ureditvi v Občini Piran (uradno prečiščeno besedilo)
2733. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Javno komunalno podjetje Log, d.o.o.
2734. Sklep o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Javno komunalno podjetje Log, d.o.o.
2735. Cenik daljinskega ogrevanja
2736. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina
2737. Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest VVE Kobarid z oddelki za šolsko leto 2013/2014
2738. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Kosova dolina
2739. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za obrtno cono Trata
2740. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
2741. Popravek Odloka o Svetu za nacionalno varnost