Št. objave Naslov
2705. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa
2706. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini
2707. Odredba o programu pripravništva in strokovnega izpita za poklic delovni terapevt/delovna terapevtka
2708. Odredba o programu pripravništva in strokovnega izpita za poklic psiholog/psihologinja v zdravsteni dejavnosti
2709. Odredba o programu specializacije iz klinične psihologije
2710. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
2711. Splošni akt o kakovosti univerzalne storitve
2712. Poročilo o gibanju plač za junij 2013
2713. Pravilnik o vsebini in obliki javnih in drugih listin o zaključenem izobraževanju na Visoki šoli za storitve v Ljubljani
2714. Uredba o določitvi lestvic katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj za leto 2014
2715. Uredba o določitvi kalkulacij za ugotavljanje katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj
2716. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o zaščiti živali pri usmrtitvi
2717. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob potoku v mestni občini Celje
2718. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob levem bregu Dravinje v občini Slovenske Konjice
2719. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob Pesnici v občini Kungota
2720. Uredba o spremembah Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami
2721. Akt o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije