Št. objave Naslov
2692. Odlok o Svetu za nacionalno varnost
2693. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvene enote vrtca Grad
2694. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2695. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo v Občini Ljubno
2696. Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ljubno
2697. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Oplotnica
2698. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec
2699. Odlok o izločitvi dela naselja Martinja vas in ustanovitev novega naselja Gorica na Medvedjeku
2700. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2701. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2702. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2703. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2704. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra