Št. objave Naslov
2662. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije na Madžarskem
2663. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini
2664. Pravilnik o obliki, vsebini in načinu hrambe prevoznice za prevoz gozdnih lesnih sortimentov
2665. Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza
2666. Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza
2667. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo
2668. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo
2669. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih
2670. Odredba o določitvi objekta in okoliša objekta Centra za tujce v Velikem Otoku pri Postojni za objekt in okoliš objekta posebnega pomena ter ukrepov za njuno varovanje
2671. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za varnostnika, ki opravlja dela rentgenskega operaterja
2672. Obvestilo o odobritvi sheme pomoči po Uredbi o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima
2673. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstveno mesto predsednika Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani
2674. Sklep o razpisu postopka za imenovanje članov Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
2675. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2013
2676. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Beltinci
2677. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo na območju urejanja ŠP 2/1 Litostroj – južni del in del območja urejanja ŠR 2/1 Stadion
2678. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP 2/1 Litostroj – južni del in območja urejanja ŠR 2/1 Stadion
2679. Odlok o rebalansu B proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2013
2680. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (stanovanjska gradnja)
2681. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako ŠM-14 Območje centralnih dejavnosti s parkom – Šmartno vzhod ob obvoznici
2682. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako JV_52 – turistična kmetija Gracar na Stari Gori pri Velikem Gabru
2683. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenemu delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji
2684. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje urejanja ŠP 9/5 Goričane
2685. Uredba o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov
2686. Uredba o državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Mokrice
2687. Uredba o spremembah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Rižane
2688. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu
2689. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juliju 2013
2690. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2013
2691. Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (ZSS-L)