Št. objave Naslov
2642. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih državah Amerike
2643. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Estoniji
2644. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Indoneziji
2645. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Port-au-Prince, v Republiki Haiti
2646. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Port-au-Prince, v Republiki Haiti
2647. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za knjigo Republike Slovenije
2648. Splošni akt o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi
2649. Začasna tarifa za dajanje zaščitenega repertoarja Združenja SAZAS na voljo javnosti v okviru funkcij časovnega zamika programa in osebnega omrežnega snemalnika
2650. Odlok o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja koncesije na področju javne službe socialne storitve – pomoč družini na domu na območju Občine Cankova
2651. Koncesijski akt o organizaciji in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo
2652. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Odranci
2653. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2654. Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka
2655. Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2012
2656. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
2657. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur
2658. Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice, zaznambi javnega dobra in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
2659. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
2660. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana
2661. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda glasbena šola »Risto Savin« Žalec