Št. objave Naslov
2615. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Islamski republiki Iran
2616. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kosovo
2617. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Nizozemski
2618. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2619. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2620. Pravilnik o sklepanju zakonske zveze
2621. Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom
2622. Sklep o prenehanju uporabe Priporočila o cenovni dostopnosti univerzalne storitve
2623. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za območje Občine Miren - Kostanjevica – kraj Miren
2624. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za območje Občine Mirna Peč – na objektih Osnovne šole Toneta Pavčka in Vrtcu Cepetavček ter v objektu nekdanje osnovne šole in vrtca
2625. Stavkovni sporazum med Vlado Republike Slovenije, Ministrstvom za notranje zadeve, Policijo in Policijskim sindikatom Slovenije
2626. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov
2627. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda v plačni razred
2628. Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v vrtcih na območju Občine Črnomelj
2629. Sklep o začasnem prenehanju delovanja Podružnične šole Ponikve
2630. Sklep o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije za mandatno obdobje 2014–2020
2631. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Križevci
2632. Sklep o manjši notranji igralni površini v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana za šolski leti 2013/2014 in 2014/2015
2633. Sklep o spremembi načrta razvojnih programov Občine Log - Dragomer za obdobje 2013–2016
2634. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih voda v Občini Ribnica
2635. Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Ribnica
2636. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Ribnica
2637. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra
2638. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra
2639. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
2640. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu
2641. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Ferralit