Št. objave Naslov
2601. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
2602. Pravilnik o določanju zemljišč za gradnjo stavb
2603. Pravilnik o prehranskih dopolnilih
2604. Akt o spremembah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
2605. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v Občini Nazarje
2606. Odlok o oglaševanju v Občini Brezovica
2607. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
2608. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
2609. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organov skupne občinske uprave
2610. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zahodno obvoznico Slovenske Bistrice
2611. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica
2612. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2013
2613. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
2614. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevsko Reko (PUP3) v Občini Kočevje