Št. objave Naslov
2583. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Avstriji
2584. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Danski
2585. Sklep o razrešitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Trstu
2586. Pravilnik o vzletnih mestih in pristajalnih območjih za balone in zračne ladje
2587. Pravilnik o določitvi cene obrazcev potnih listin
2588. Pravilnik o določitvi cen orožnih listin
2589. Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu izdaje, vsebini in obliki dovoljenj za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane
2590. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini, obliki, načinu izdaje ter prenehanja potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za državljane držav članic Evropske unije in njihove družinske člane ter družinske člane slovenskih državljanov
2591. Spremembe Pravilnika o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili Banke Slovenije
2592. Sklep o spremembi Sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov
2593. Odlok o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
2594. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2595. Obvezna razlaga 171. člena Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice
2596. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Dolenjske Toplice
2597. Sklep o določitvi cene programov v Vrtcu pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
2598. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2599. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno proizvodno cono na Logu
2600. Popravek Odloka o I. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2013