Št. objave Naslov
2575. Sklep o razrešitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Münchnu
2576. Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru
2577. Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2013
2578. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2579. Sklep o ceni storitve javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Šentjur
2580. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec
2581. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec
2582. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije