Št. objave Naslov
2475. Resolucija o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018 (ReNPJP14–18)
2476. Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice
2477. Uredba o državnem prostorskem načrtu za izvennivojsko križanje glavne ceste in glavne železniške proge v Središču ob Dravi
2478. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog
2479. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije
2480. Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg pšenice in koruze
2481. Pravilnik o določitvi kategorij posamičnih krmil, ki se lahko uporabljajo pri označevanju hrane za hišne živali
2482. Pravilnik o spremembah Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih
2483. Sklep o najmanjšem številu zaposlenih delavcev v pokojninski družbi, ki imajo ustrezna strokovna znanja in izkušnje s področja financ
2484. Sklep o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad, o kapitalu, rezervacijah za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev in strukturi naložb iz naslova teh rezervacij
2485. Sklep o podrobnejši vsebini obvestila o vključitvi v kolektivno zavarovanje, izjave o izbiri naložbene politike in pristopne izjave o vključitvi v individualno zavarovanje
2486. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepov, ki jih je izdala Agencija za zavarovalni nadzor, v delih, ki urejajo način poročanja
2487. Splošni akt o prenosljivosti številk
2488. Splošni akt o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev
2489. Splošni akt o načrtu oštevilčenja
2490. Splošni akt o načinu upoštevanja meril glede nudenja cenovnih opcij in za določitev paketov za potrošnike z nizkimi dohodki oziroma s posebnimi potrebami v okviru zagotavljanja univerzalne storitve
2491. Splošni akt o velikosti številskih blokov, za pridobitev katerih je treba vlogi priložiti projekt
2492. Splošni akt o elementih vzorčne ponudbe za razvezan dostop do krajevne zanke
2493. Splošni akt o posredovalnem postopku
2494. Splošni akt o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe
2495. Splošni akt o pretvorbi številk v ENUM – številke
2496. Splošni akt o vsebini in obliki vloge za izdajo odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja
2497. Splošni akt o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij
2498. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2013
2499. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mrzla dolina – zahod
2500. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013
2501. Sklep o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih Mestne občine Novo mesto
2502. Obvezna razlaga podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev za pEUP PR 01/1 na parc. št. 1013 in 1015, vse k.o. Parje, iz Priloge 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka
2503. Obvezna razlaga točke 3.2.6 Skupni prostorski izvedbeni pogoji glede gradnje, oblikovanja in lege nezahtevnih in enostavnih objektov, ki vsebuje 88., 89., 90. in 91. člen, in Vrste dovoljenih gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov po podrobni namenski rabi prostora iz Priloge 3 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka
2504. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje središča Pivke
2505. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Pivka
2506. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Pivka
2507. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
2508. Popravek Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (Rb2013)