Št. objave Naslov
2458. Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (Rb2013)
2459. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-B)
2460. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o kozmetičnih izdelkih
2461. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave lokacijskega načrta za izgradnjo daljnovoda DV 2 x 110 kV RTP Polje–RTP Vič
2462. Uredba o spremembah Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije
2463. Odločba o imenovanju pomočnika državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
2464. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov
2465. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2013
2466. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Katarine – Preserje nad Branikom za kulturni spomenik lokalnega pomena
2467. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica
2468. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev OPPN Kulturni center v Novi Gorici
2469. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2013
2470. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih v Občini Piran
2471. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Fiesa
2472. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2473. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju občinskega glasila »Glasilo občanov«
2474. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra