Št. objave Naslov
194. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja
195. Akt o spremembi in dopolnitvi Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov
196. Seznam zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je bilo od 1. septembra 2011 do 15. junija 2012 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet
197. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1, VO 9/2 za funkcionalno enoto F10
198. Razveljavitev Sklepa o oblikovanju cen v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Vransko - Tabor, Vrtec Tabor
199. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto TI-5 (Bathyanijev dvorec)
200. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4)