Št. objave Naslov
2295. Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve
2296. Pravilnik o delih, ki jih policist ne sme opravljati
2297. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju evidence o odpustu obveznosti in pošiljanju obvestil glede vodenja te evidence
2298. Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih pregledih žičniških naprav
2299. Odredba o spremembi in dopolnitvah Odredbe o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov
2300. Odločba o razveljavitvi 3. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentrupert, kolikor kategorizira lokalno cesto "Gabrijele–Stražberk–V. Cirnik" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1148/0, k. o. Goveji Dol
2301. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2013
2302. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Visoke šole za tehnologije in sisteme
2303. Tarifna priloga 2013 št. 1. h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije
2304. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Cerknica
2305. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta – spremembe št. 2 (krajše: SD OPN – št. 2)
2306. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje Pod gozdom
2307. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2308. Odlok o oddajanju v najem in obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Grosuplje
2309. Sklep o začasnih izpisih v poletnih mesecih, odsotnost otroka zaradi bolezni in določitvi poslovnega časa vrtca
2310. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Idrija
2311. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2014
2312. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2014
2313. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
2314. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
2315. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
2316. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Ivančna Gorica
2317. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica
2318. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ivančna Gorica
2319. Sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet Centra za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični
2320. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra na zemljiščih parc. št. 636/6, 632/2, 649/2, 636/7, 636/4, 638/4, 634/12, 634/8, 633/9, 634/10, 639/2, k.o. 1806 – Sobrače
2321. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 378/2, 371/4, 383/6, k.o. 1822 – Muljava
2322. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1150/4, 1150/5, 1151/2, 1154/1 in 1154/3, k.o. 1806 – Sobrače
2323. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 2122, k.o. 1829 – Veliko Globoko
2324. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 834/5, 834/4, 845/3, k.o. 1822 – Muljava
2325. Pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Kamnik
2326. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju pomoči dijakom in študentom
2327. Cenik za odjem toplotne energije v Občini Kozje
2328. Odlok o avtotaksi prevozih v Mestni občini Kranj
2329. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj
2330. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 2726/0, k.o. 2132 – Bitnje
2331. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Litija
2332. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad – za ureditveno območje 1.31 v Lučah
2333. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Luče
2334. Sklep za znižano plačilo vrtca
2335. Sklep o vzpostavitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2336. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Medvode
2337. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodno obvozno cesto mesta Murska Sobota
2338. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica na naslednjega kandidata z liste
2339. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Prebold
2340. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2013
2341. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2342. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2343. Odlok o koriščenju sredstev proračunske rezerve v letu 2013
2344. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za OP 5 ZS 31 – »Okrogarjeva kolonija sever«
2345. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Zagorje ob Savi
2346. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
2347. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju plač, plačil za opravljanje funkcije in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi ter predstavnikov ustanovitelja v organih upravljanja javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Zagorje ob Savi
2348. Koncesijski Akt o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo
2349. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve za leto 2013
2350. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trg Žužemberk
2351. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2013
2352. Odlok o dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v Občini Dol pri Ljubljani
2353. Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki niso vključeni v programe vrtca
2354. Sklep za znižanje enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Dol pri Ljubljani
2355. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Večnamenski objekt z olimpijskim bazenom«
2356. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo komunalne opreme na območju opremljanja »večnamenski objekt z olimpijskim bazenom«
2357. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013
2358. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju
2359. Sklep o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na področju zobozdravstva odraslih, splošne medicine, fizioterapije in ginekologije na podlagi vloge
2360. Uredba o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu
2361. Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu
2362. Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
2363. Popravek Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana