Št. objave Naslov
2174. Sklep o razrešitvi častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Sydneyju
2175. Sklep o zaprtju Konzulata Republike Slovenije v Wellingtonu
2176. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Limi, v Republiki Peru
2177. Sklep o razrešitvi častne konzulke Republike Slovenije v Lvovu, v Ukrajini
2178. Odločba o imenovanju okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
2179. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
2180. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
2181. Odločba o imenovanju okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
2182. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
2183. Pravilnik o postopku vključevanja delavca v ukrepe na trgu dela med odpovednim rokom
2184. Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja
2185. Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti ter načinu njihovega zbiranja
2186. Pravilnik o spremembah Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov
2187. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
2188. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstvena mesta
2189. Spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2013 (velja od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013)
2190. Pravilnik o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih za čas otrokove odsotnosti
2191. Pravilnik o oddajanju zemljišč v najem (zakup)
2192. Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva
2193. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
2194. Odlok o organizaciji in delovanju sistema zaščite, reševanja in pomoči v Občini Dobrepolje
2195. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dobrepolje
2196. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
2197. Sklep o ukinitvi statusa naravnega vodnega javnega dobra
2198. Sklep o ukinitvi statusa naravnega vodnega javnega dobra
2199. Sklep o ukinitvi statusa naravnega vodnega javnega dobra
2200. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka
2201. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka
2202. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja GRV 20 – 11 Gorenja vas – Praprotnica (zahodni del)
2203. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljane
2204. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas
2205. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2206. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2207. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2208. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2209. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica
2210. Odlok o izvedbi projekta »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice«
2211. Odlok o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice
2212. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice
2213. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Jesenice
2214. Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2013
2215. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Avtobusni terminal«
2216. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta, PE Pri Dobri Lučki
2217. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2013
2218. Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Laško
2219. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Bavarskega dvora
2220. Sklep o podaljšanju veljavnosti začasne razglasitve Hotela Tivoli v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena
2221. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov kulturne dejavnosti v Občini Log - Dragomer
2222. Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca
2223. Odlok o občinskih taksah v Občini Mokronog - Trebelno
2224. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Mokronog - Trebelno
2225. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
2226. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2227. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
2228. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2229. Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Murska Sobota
2230. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota
2231. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2232. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Puconci
2233. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Puconci
2234. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica (uradno prečiščeno besedilo)
2235. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sevnica (uradno prečiščeno besedilo)
2236. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica (uradno prečiščeno besedilo)
2237. Odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2013
2238. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica
2239. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Sevnica
2240. Sklep o potrditvi mandata člana občinskega sveta
2241. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2242. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo
2243. Odlok o ustanovitvi Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti