Št. objave Naslov
2062. Zakon o uveljavitvi prehodnega obdobja za zaposlovanje in delo državljanov Republike Hrvaške v Republiki Sloveniji po vstopu Republike Hrvaške v Evropsko unijo (ZUPOZDD)
2063. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1B)
2064. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji
2065. Pravilnik o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev
2066. Pravilnik o zagotavljanju pravne pomoči policistom
2067. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvrševanju zakona o potnih listinah
2068. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcu potnega lista za tujca in načinu zajemanja prstnih odtisov
2069. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
2070. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov
2071. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o označevanju čebelnjakov in stojišč
2072. Navodilo za obračun in plačilo dajatve od začasnega ali občasnega dela
2073. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v maju 2013
2074. Odločba o razveljavitvi 4. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Ribnica, kolikor kategorizira javno pot "Ograje–Grebenje" v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 576/2 in 576/3, obe k. o. Slemena
2075. Odločba o razveljavitvi 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto, kolikor kategorizira javno pot št. 795491 "Mali Slatnik" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1756/12, k. o. Potov vrh
2076. Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 6. 2013
2077. Splošni Akt o uporabi sistema RDS
2078. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2013
2079. Poročilo o gibanju plač za april 2013
2080. Kolektivna pogodba za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije
2081. Odpoved Kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo Slovenije vključno z njeno tarifno prilogo
2082. Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v VIZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče in dodatnemu znižanju plačila programov vrtca za primer počitniške odsotnosti in odsotnosti v primeru bolezni
2083. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Flere
2084. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Brinovec
2085. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Marovt
2086. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
2087. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna (uradno prečiščeno besedilo)
2088. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2013
2089. Sklep o določitvi cen storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
2090. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov
2091. Obvezna razlaga četrte alineje 5. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Krško
2092. Odlok o zagotovitvi sredstev v letu 2013 za odpravo posledic neurja iz leta 2005, poplav iz leta 2010 in 2012 ter povečanega pretoka vod v januarju in poškodb na infrastrukturi zaradi dolgotrajne zime v letu 2013
2093. Odlok o zagotovitvi sredstev v letu 2014 za odpravo posledic neurja iz leta 2005 (plaz na Trški gori)
2094. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško
2095. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško
2096. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra v lasti Občine Krško št. 1/2013
2097. Pravilnik o spremembah Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok
2098. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev
2099. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2100. Odlok o spremembah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana
2101. Sklep o cenah storitev gospodarske javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti
2102. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
2103. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Loški Potok
2104. Sklep o cenah storitev čiščenja komunalne odpadne vode na območju Občine Loški Potok
2105. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
2106. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Retje
2107. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Mežica
2108. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica
2109. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Mokronog - Trebelno
2110. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Mokronog - Trebelno
2111. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo objektov namenjenih kmetijski dejavnosti na parcelah št. 1303 in 4/7 k.o. Vrhole pri Laporju
2112. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Korošec
2113. Odlok o javni razsvetljavi v Občini Slovenska Bistrica
2114. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica
2115. Pravilnik o sofinanciranju društev upokojencev iz proračuna Občine Slovenska Bistrica
2116. Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu
2117. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
2118. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Prevrat
2119. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, številu otrok v oddelkih in rezervaciji v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice
2120. Zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka za leto 2011
2121. Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Tolmin
2122. Odlok o koncesiji za gradnjo in obratovanje žičniške naprave – vlečnice na smučišču Suše pri Ponikvah
2123. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2013
2124. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2014
2125. Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Beltinci
2126. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci
2127. Odlok o spremembah in dopolnitvah »Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza«, sklop 1
2128. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Črnomelj
2129. Sklep o začasnem financiranju Občine Ilirska Bistrica v obdobju julij–september 2013
2130. Sklep o določitvi višine parkirnine ter stroškov odvoza nepravilno parkiranih vozil in ležarine
2131. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zahodni del območja urejanja počitniškega naselja Brunška Gora – BG14 v Občini Radeče
2132. Sklep o določitvi cen programov v Javnem zavodu Osnova šola Marjana Nemca Radeče – enoti Vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 9. 2013
2133. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Semič
2134. Sklep o dopolnitvi in spremembi Sklepa o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Šentjur
2135. Uredba o spremembah Uredbe o republiških priznavalninah na področju kulture
2136. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek
2137. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
2138. Popravek Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika