Št. objave Naslov
1930. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1931. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1932. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1933. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1934. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1935. Pravilnik o usmerjanju in nadzoru policije
1936. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dokumentaciji v osnovni šoli
1937. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju kazni zapora
1938. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju podatkov evidence trga nepremičnin ter načinu pošiljanja podatkov
1939. Sklep o začetku uporabe prilagojene evidence trga nepremičnin
1940. Odredba o veljavnosti prvega, drugega in tretjega dodatka k osmi izdaji Evropske farmakopeje
1941. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
1942. Dodatek št. 7 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije
1943. Skupni sporazum o pogojih in načinih uporabe varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena ter o višini nadomestil za njihovo uporabo
1944. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2013
1945. Sklep o ceni programa razvojnega oddelka vrtca
1946. Odlok o oskrbi s pitno vodo
1947. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
1948. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2012
1949. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2012
1950. Odlok o rebalnasu proračuna Občine Ig za leto 2013
1951. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave Podrobnih meril in pogojev za območje IG-08-2 po skrajšanem postopku
1952. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kostanjevica na Krki
1953. Odlok o predkupni pravici Občine Kostanjevica na Krki
1954. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2013 – rebalans I
1955. Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Občine Kostanjevica na Krki v najem
1956. Pravilnik o dodeljevanju tržnih stanovanj Občine Kostanjevica na Krki v najem
1957. Sklep o določitvi cene prevoznih storitev
1958. Sklep o določitvi obveznih linij in voznega reda
1959. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lendava za leto 2012
1960. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava
1961. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 382 – Stanovanjska soseska Koseze
1962. Odlok o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2013
1963. Sklep o določitvi cene nakupa grobnega mesta in cene vzdrževanja pokopališč v Občini Metlika, ki jih ureja Javno podjetje Komunala Metlika d.o.o.
1964. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2012
1965. Odlok o dopolnitvi Odloka o predkupni pravici Občine Razkrižje
1966. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso
1967. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Blaguško jezero
1968. Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Škofja Loka
1969. Sklep o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Škofja Loka
1970. Uredba o obrambnem načrtovanju
1971. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti
1972. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju
1973. Uredba o spremembah Uredbe o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih
1974. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
1975. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
1976. Uredba o spremembah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1977. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank
1978. Pravilnik o psihološki pomoči in psihološki podpori uslužbencem policije
1979. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov