Št. objave Naslov
1914. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
1915. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2013
1916. Odlok o varstvu javnega reda in miru v Občini Kočevje
1917. Odlok o spremembah Odloka o določitvi plovbnega režima in drugih aktivnosti na Rudniškem jezeru, Jezeru v Kočevski Reki in reki Rinži
1918. Pravilnik o določitvi sejnin in povračil stroškov občinskim funkcionarjem ter članom organov in delovnih teles Občine Kočevje
1919. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG)
1920. Odlok o prvem rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2013
1921. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku sprejema otrok v Vrtec Lipa
1922. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje
1923. Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni
1924. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Selo jug – SE 3
1925. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2013
1926. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
1927. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1928. Popravek Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno proizvodno cono Log
1929. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Aleji zaslužnih Ločanov in postavitvi drugih umetniških del