Št. objave Naslov
1871. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1872. Uredba o izvajanju Uredbe 1177/2010/EU o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh
1873. Uredba o spremembah Uredbe o kombiniranem prevozu
1874. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Odesi, v Ukrajini
1875. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Odesi, v Ukrajini
1876. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja
1877. Odločba o imenovanju Nadje Sovinc na mesto okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
1878. Odločba o imenovanju Maje Veber Šajn na mesto okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
1879. Odločba o imenovanju treh kandidatov na seznam namestnikov izvoljenega sodnika za odločanje v posameznih zadevah na Evropskem sodišču za človekove pravice
1880. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole
1881. Pravilnik o spremembi Pravilnika o zasnovi in študiji požarne varnosti
1882. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sporočanju podatkov za kemikalije
1883. Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 7. člena in četrtega odstavka 9. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih
1884. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto predsednika Okrožnega sodišča v Kopru
1885. Sklep o imenovanju predsednika v 10. okrajni volilni komisiji IV. volilne enote
1886. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2013
1887. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso
1888. Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Dravograd
1889. Zaključni račun proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2012
1890. Sklep o potrditvi mandata člana Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica
1891. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2013
1892. Odlok o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik
1893. Zaključni račun proračuna Občine Naklo za leto 2012
1894. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Naklo
1895. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Naklo
1896. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta SP Strahinjsko polje
1897. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o vrednosti odškodnine za ustanovitev stvarnih pravic na nepremičnem premoženju v lasti in upravljanju Občine Naklo
1898. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1899. Zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2012
1900. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2013
1901. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Kotlje
1902. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Rokodelski center Ribnica – zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost
1903. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Sodražica
1904. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih voda v Občini Sodražica
1905. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi in oddajanju Športne dvorane Sodražica
1906. Odlok o občinskih taksah v Občini Straža
1907. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodni del nekdanje vojašnice
1908. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Škofja Loka za leto 2013, za javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in javno službo odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
1909. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2013
1910. Sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi
1911. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Konjeniški center Brezovica
1912. Odlok o občinskih taksah v Občini Šentrupert
1913. Odlok o turistični taksi v Občini Šentrupert