Št. objave Naslov
1858. Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU-1)
1859. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 765/2006
1860. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja borove ogorčice
1861. Splošni akt o razvrščanju programov v javnih digitalnih televizijskih omrežjih
1862. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Ivančna Gorica
1863. Odlok o ravnanju z nepravilno parkiranimi vozili v Občini Ivančna Gorica
1864. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in upravljanja javne razsvetljave v Občini Ivančna Gorica
1865. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Š1/a »Centov hrib« (Kavka)
1866. Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2012
1867. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
1868. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Rekonstrukcija Bathyanijevega dvorca«
1869. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih (hale za obiranje in sušenje hmelja Gajšek in gradnjo koritastega silosa Sedminek)
1870. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje