Št. objave Naslov
1776. Odlok o razglasitvi Ustavnega zakona o spremembi 148. člena Ustave Republike Slovenije (OdUZ148)
1777. Ustavni zakon o spremembi 148. člena Ustave Republike Slovenije (UZ148)
1778. Odlok o razglasitvi Ustavnega zakona o spremembah 90., 97. in 99. člena Ustave Republike Slovenije (OdUZ90,97,99)
1779. Ustavni zakon o spremembah 90., 97. in 99. člena Ustave Republike Slovenije (UZ90,97,99)
1780. Zakon o odpravi posledic razveljavitve drugega, tretjega in četrtega odstavka 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZOPRZUJF)
1781. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E)
1782. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-L)
1783. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1G)
1784. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-C)
1785. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1786. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1787. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1788. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1789. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost
1790. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1791. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
1792. Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek 78. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) ni bil v neskladju z Ustavo
1793. Odločba o ugotovitvi, da prvi stavek drugega odstavka 156. člena, prvi odstavek 157.a člena, prvi in tretji odstavek 157.b člena ter 1. točka prvega odstavka 157.e člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah niso v neskladju z Ustavo
1794. Odločba o razveljavitvi sodbe Upravnega sodišča
1795. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani
1796. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Mariboru
1797. Odločba o razveljavitvi sodbe Okrajnega sodišča v Črnomlju
1798. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Nazarje
1799. Akt o spremembah Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina
1800. Sprememba hierarhije pravil revidiranja informacijskih sistemov
1801. Spremembe in dopolnitve Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije
1802. Stališče 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji delodajalcev, ki zaposlujejo invalide
1803. Odlok o turistični taksi v Občini Brežice
1804. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice
1805. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
1806. Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2013
1807. Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerknica za leto 2013
1808. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek
1809. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Cerknica
1810. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistično območje Podlog
1811. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o režimu na območju ob reki Kolpi
1812. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o taborjenju v Občini Črnomelj
1813. Sklep o višini parkirnine na območju ob reki Kolpi za leto 2013
1814. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1815. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1816. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1817. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ OŠ Destrnik – Trnovska vas
1818. Cenik storitev povezanih z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Dobrepolje
1819. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1820. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1821. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1822. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko območje Šmarje - Sap (London)
1823. Cenik čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode v Občini Grosuplje
1824. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Horjul
1825. Pravilnik o spremembah Pravilnika o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Ivančna Gorica
1826. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Ivančna Gorica v Svet Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
1827. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Glasbene šole Grosuplje
1828. Cenik čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica
1829. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Jesenice (Planska celota J1, J2, J3 in J4)
1830. Odlok o spremembi Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice
1831. Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje
1832. Odlok o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu
1833. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega lokacijskega načrta Pševo
1834. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
1835. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
1836. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za hlev s pripadajočimi objekti in infrastrukturo na parcelah št. 113/1, k.o. Zgornje Grušovje
1837. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
1838. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2012
1839. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina
1840. Sklep o priključitvi obstoječih objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje na območju Občine Rogašovci
1841. Zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2012
1842. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Semič
1843. Sklep o prekategorizaciji službenega najemnega stanovanja v neprofitno najemno stanovanje
1844. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Sodražica
1845. Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Sodražica
1846. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1847. Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra
1848. Odlok o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini Šmarješke Toplice
1849. Zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2012
1850. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Velika Polana
1851. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žiri
1852. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Žiri
1853. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
1854. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
1855. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami
1856. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina
1857. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine