Št. objave Naslov
1753. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R)
1754. Zakon o dopolnitvi Zakona o sodniški službi (ZSS-K)
1755. Zakon o dopolnitvi Zakona o državnem pravobranilstvu (ZDPra-D)
1756. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A)
1757. Priporočilo k Posebnemu poročilu Varuha človekovih pravic Zagovornik – glas otroka
1758. Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R25A/1 Trojane–Hrastnik
1759. Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi poškodb z ostrimi pripomočki
1760. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
1761. Uredba o spremembi Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov
1762. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen
1763. Poročilo o gibanju plač za marec 2013
1764. Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014
1765. Stavkovni sporazum
1766. Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
1767. ANEKS št. 6 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)
1768. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
1769. Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
1770. Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
1771. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
1772. Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost
1773. Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
1774. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 in za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013
1775. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013