Št. objave Naslov
1726. Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja
1727. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v aprilu 2013
1728. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov kulturnih društev Občine Beltinci
1729. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1730. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«
1731. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro
1732. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za postavitev malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Dobrova - Polhov Gradec za obdobje 2012 do 2017
1733. Odlok o I. rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2013
1734. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1735. Odlok o določitvi pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v Občini Medvode
1736. Odlok o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2013
1737. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2014
1738. Odlok o dopolnitvi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Medvode
1739. Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Medvode
1740. Pravilnik o tržnem redu
1741. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Mirna Peč
1742. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje za leto 2012
1743. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podeljevanju denarnih nagrad študentom Občine Puconci
1744. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 1.1 – 405)
1745. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Izgradnja poslovno stanovanjske stavbe«
1746. Statut Občine Šempeter - Vrtojba
1747. Poslovnik Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba
1748. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2012
1749. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica
1750. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica
1751. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Škocjan
1752. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente