Št. objave Naslov
1682. Sklep o izvolitvi kandidata za sodnika na Splošnem sodišču Sodišča Evropske unije v Luksemburgu
1683. Sklep o imenovanju namestnice varuhinje človekovih pravic
1684. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1685. Sklep o imenovanju člana Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
1686. Uredba o državnem prostorskem načrtu za obvoznico Tolmin
1687. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima
1688. Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil
1689. Pravilnik o delih in opremi vozil
1690. Pravilnik o največjem dopustnem primanjkljaju trošarinskih izdelkov
1691. Pravilnik o letnem gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljanska dolina (2013)
1692. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o začasnih nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja kostanjeve šiškarice Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu
1693. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o pogojih za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov
1694. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij
1695. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki
1696. Odločba o razveljavitvi prvega do četrtega odstavka 10.a člena in četrtega odstavka 10.b člena ter o delni razveljavitvi sedmega odstavka 10.a člena Zakona o gospodarskih družbah, in o ugotovitvi, da peti in šesti odstavek 10.a člena, del sedmega odstavka 10.a člena ter prvi do tretji odstavek 10.b člena in dvanajsta alineja 50. člena Zakona o gospodarskih družbah v delu, ki se nanaša na prvi in drugi odstavek 10.b člena Zakona o gospodarskih družbah, niso v neskladju z Ustavo
1697. Splošni akt o omejitvah signalov analognih zvokovnih radiodifuznih postaj
1698. Splošni akt o zahtevah za medsebojno delovanje digitalnih interaktivnih televizijskih storitev in digitalne televizijske opreme, ki jo uporabljajo potrošniki
1699. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2013
1700. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2013
1701. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana
1702. Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2012
1703. Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2012
1704. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2013 – 2
1705. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza, sklop 2 po skrajšanem postopku
1706. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN »Rožna«
1707. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija
1708. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1709. Odredba o določitvi in o načinu pobiranja nadomestila za obremenitev krajinskega parka Zgornja Idrijca
1710. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica za leto 2013
1711. Zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2012
1712. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju gospodarske cone Vogarjevo v Občini Mežica
1713. Cenik daljinskega ogrevanja
1714. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje z oznako PG – 4 Pongrac
1715. Zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2012
1716. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
1717. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Trnovo zahod
1718. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje (planske celote 1, 3, 4, 5) – za Občino Šentrupert
1719. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1720. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje peskokopa Vetrnik
1721. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi protokolarnih pravil
1722. Tehnični popravek Sklepa o določitvi cen vzgojno varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja
1723. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto
1724. Popravek Odloka o uporabi sredstev rezervnega sklada Občine Slovenske Konjice v letu 2013
1725. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Slovenske Konjice