Št. objave Naslov
1643. Sklep o dopolnitvah Sklepa o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije
1644. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1645. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 267/2012
1646. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov in namestnikov Nadzornega odbora za Operativni program za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013
1647. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Mariboru
1648. Pravilnik o obrazcih javnih listin v glasbeni šoli
1649. Napotilo za izvajanje revizij
1650. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
1651. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Nova cestna povezava zelena meja – JP 525062
1652. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986–2000
1653. Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Dol pri Ljubljani
1654. Sklep o določitvi cene za najem standardnega enojnega groba in najema mrliške vežice na pokopališčih na območju Občine Dol pri Ljubljani za leto 2013
1655. Sklep o potrditvi letnega poročila JP Komunale Novo mesto, d.o.o. za leto 2012
1656. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1657. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ivančna Gorica
1658. Odlok o oglaševanju v Občini Ivančna Gorica
1659. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kanal ob Soči, 1. sprememba in dopolnitev
1660. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško
1661. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško
1662. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 386 Poslovna cona Litostroj – del
1663. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 420 Polje – Pokopališče
1664. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za območje urejanja MM 9/2 Pokopališče Sostro
1665. Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto L2 – Log in Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto L3 – Dragomer za območje Občine Log - Dragomer
1666. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2012
1667. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport in prireditve Medvode«
1668. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Medvode
1669. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode
1670. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica
1671. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo in o načinu izvajanja gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso
1672. Pravilnik o sprejemu otrok v OŠ Toneta Pavčka – vrtec Cepetavček
1673. Sklep o dodatnem znižanju plačila programa vrtca zaradi daljše odsotnosti otroka zaradi bolezni
1674. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2012
1675. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1)
1676. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo Mesto (SD UN ZKNM – 2)
1677. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto
1678. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za sanacijo neskladnih gradenj v vinogradniških območjih Mestne občine Novo mesto
1679. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Tolsti vrh
1680. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja OPPN Šmartno sever – 3. del
1681. Sklep o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča