Št. objave Naslov
1631. Dopolnitve Statuta Združenja mestnih občin Slovenije
1632. Sklep o spremembah Sklepa o vsebini in obliki javnih listin o zaključenem izobraževanju na DOBA Fakulteti
1633. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Grad
1634. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Grad
1635. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni šoli Grad
1636. Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2013
1637. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za drobno rezani tobak in preostali tobak za kajenje
1638. Popravek Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebino, obliko, način in roke za predložitev podatkov
1639. Popravek Sklepa o širitvi območja stavbnih zemljišč
1640. Popravek Sklepa o širitvi območja stavbnih zemljišč
1641. Popravek Zaključnega računa proračuna Občine Laško za leto 2012
1642. Popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Železniki