Št. objave Naslov
1604. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob levem bregu Krke v Mestni občini Novo mesto
1605. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob desnem bregu Medije v občini Zagorje ob Savi
1606. Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami
1607. Odlok o ustanovitvi, območju in sedežu policijskih uprav v Republiki Sloveniji
1608. Sklep o ustanovitvi Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
1609. Pravilnik o spremembi Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov
1610. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov
1611. Odlok o uporabi sredstev rezervnega sklada Občine Slovenske Konjice v letu 2013
1612. Odlok o spremembi območja naselja Zgornja Pristava in naselja Slovenske Konjice
1613. Odlok o spremembi območja naselja Vešenik in naselja Dobrnež
1614. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone v Ločah – območje A Konus – Marovt d.o.o.
1615. Zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2012
1616. Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2012
1617. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Železniki
1618. Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Železniki
1619. Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Železniki
1620. Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Bovec
1621. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
1622. Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2012
1623. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Dolenjske Toplice
1624. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
1625. Sklep o izdaji soglasja k višini najemnine za grobove in ceni storitev javne službe
1626. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2012
1627. Odlok o razglasitvi dela stare ljubeljske ceste EŠD 326 za kulturni spomenik lokalnega pomena
1628. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Tržič
1629. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turističnem vodenju na ravni turističnega območja Občine Tržič
1630. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra oziroma splošnega ljudskega premoženja