Št. objave Naslov
1404. Sklep o soglasju k odtujitvi kapitalske naložbe D.S.U., družbe za svetovanje in upravljanje, d. o. o. v družbi Peko, tovarna obutve, d. d.
1405. Uredba o oblikovanju cen učbenikov
1406. Uredba o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije
1407. Uredba o načinu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe
1408. Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za dokumentacijo o ulovu modroplavutih tunov Thunnus thynnus
1409. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
1410. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1411. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda
1412. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za IPC Brezina
1413. Odlok o spremembah in dopolnitvah novelacije ZN Trnje Brežice »faza vzhod – del kareja C3«
1414. Obvezna razlaga 8., 11., 16. in 17. člena Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje Planina jug
1415. Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Metlika
1416. Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2012
1417. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve
1418. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
1419. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju občinskega glasila
1420. Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2012
1421. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen
1422. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
1423. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
1424. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
1425. Letni program kulture Občine Komen za leto 2013
1426. Letni program športa Občine Komen za leto 2013
1427. Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona (ObrZ-E)