Št. objave Naslov
1301. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o diplomatskem in višjem diplomatskem izpitu
1302. Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2012
1303. Sklep o potrditvi cen posameznih javnih služb storitev ravnanja s komunalnimi odpadki
1304. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Trebnje (uradno prečiščeno besedilo)
1305. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Trebnje
1306. Odlok o dopolnitvah in spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje
1307. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
1308. Pravilnik o spremembi Pravilnika o rednem vzdrževanju kategoriziranih in nekategoriziranih javnih poti v Občini Trebnje
1309. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje v letih 2013 in 2014