Št. objave Naslov
1294. Uredba o razvojnem svetu kohezijske regije
1295. Uredba o postopkih ravnanja v primeru motenj in nestabilnosti na trgu pri preskrbi z nafto in naftnimi derivati
1296. Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce
1297. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)
1298. Uredba o spremembi Uredbe o ekološko pomembnih območjih
1299. Uredba o spremembi Uredbe o habitatnih tipih
1300. Popravek Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc