Št. objave Naslov
58. Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1)
59. Sklep o prenehanju javnega zavoda Center za obnovljive vire energije in varstvo okolja Pivka in začetku postopka likvidacije
60. Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah
61. Pravilnik o arheoloških raziskavah
62. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja
63. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev in načinu njihovega zbiranja
64. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje
65. Minimalna zajamčena donosnot na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec december 2012
66. Navodilo za obračun in nakazovanje koncesijske dajatve ter dodatne koncesijske dajatve
67. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova OIDFA kongres Slovenija 2016«
68. Odločba o priznanju naravne mineralne vode Voda Vrnjci Classic
69. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani in sklepa Okrožnega sodišča v Novi Gorici
70. Sklep o spremembi in dopolnitvah Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice
71. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstveno mesto
72. Odločba o imenovanju namestnika vodje Okrožnega državnega tožilstva v Slovenj Gradcu
73. Razlaga Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, sprejete na 24. seji dne 11. 12. 2012 in 18. 12. 2012
74. Sklep o potrditvi mandata članici Mestnega sveta Mestne občine Celje
75. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja pol 52-8 Poljane
76. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja SBO 59-4 Srednje Brdo - Toplice
77. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb »zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov« in »vzdrževanja ulic in površin za pešce« v Občini Hrpelje - Kozina
78. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča za leto 2013
79. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča za leto 2014
80. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kobarid
81. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja Laško – desni breg z oznako KC1a
82. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 106 – Kolizej
83. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 106 – Kolizej del
84. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 43 Cona Zadobrova – za del enote urejanja prostora PO-670
85. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
86. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OPPN 4-2 Stanovanjska soseska Hrib Loški Potok
87. Sklep o razpisu nadomestnih volitev župana Mestne občine Maribor in štirih članov Mestnega sveta Mestne občine Maribor
88. Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Metlika za leto 2013
89. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme
90. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme, preračunanih na enoto mere za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2013
91. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
92. Obvezna razlaga 11. točke 12. člena Odloka o lokacijskem načrtu Revoz
93. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
94. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru
95. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah
96. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Polzela
97. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
98. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o spremembi prostorskih ureditvenih pogojev za območja gozdov in 1. območja kmetijskih zemljišč v Občini Slovenske Konjice – za območje Škalce (poseg št. 19)
99. Sklep o ukinitvi javnega dobra
100. Sklep o ukinitvi javnega dobra
101. Sklep o ukinitvi javnega dobra
102. Sklep o ukinitvi javnega dobra
103. Sklep o ukinitvi javnega dobra
104. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«
105. Odlok o rebalansu proračuna Občine Tabor za leto 2012
106. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
107. Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin
108. Pravilnik o minimalnih pogojih za zaščito posameznih nelovnih površin pred škodo od divjadi
109. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
110. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
111. Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom
112. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sežana
113. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občin Domžale, Trzin, Mengeš, Radovljica, Tržič, Beltinci, Odranci, Turnišče, Vodice, Komenda, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Gornja Radgona, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur 3. ožje območje
114. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Rogatec
115. Popravek Razpisa nadomestnih volitev članov Krajevne skupnosti Sladki Vrh