Št. objave Naslov
1076. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1077. Sklep o imenovanju guvernerja Banke Slovenija
1078. Sklep o mirovanju funkcije poslanca
1079. Sklep o mirovanju funkcije poslanke
1080. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
1081. Sklep o imenovanju ministra
1082. Sklep o prenehanju funkcije podpredsednika Državnega zbora
1083. Sklep o izvolitvi podpredsednice Državnega zbora
1084. Pravilnik o rokih in načinu izmenjave podatkov, ki so potrebni za pripravo seznamov pravnih oseb – neplačnikov
1085. Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu dostopa prosilcev za mednarodno zaščito do svetovalcev za begunce ter nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce
1086. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja za uporabo službenega psa
1087. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
1088. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja prvega odstavka 13. člena Zakona o sodnih taksah v delu, v katerem se nanaša na oprostitev, odlog ali obročno plačilo takse za pritožbe, za katere se uporabljata Zakon o pravdnem postopku ali Zakon o izvršbi in zavarovanju
1089. Sklep o spremembah Sklepa o sistemu jamstva za vloge
1090. Sklep o pravici nadomeščanja poslanke oziroma poslanca Državnega zbora Republike Slovenije
1091. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2012
1092. Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2013
1093. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Gornji Petrovci
1094. Sklep o širitvi območja stavbnega zemljišča na parc. št. 851/1 k.o. Mali Vrh za kmetijsko gospodarstvo Lavrič
1095. Sklep o širitvi območja stavbnega zemljišča na parc. št. 2055/2 k.o. Ponova vas za kmetijsko gospodarstvo Valentinčič
1096. Sklep o širitvi območja stavbnega zemljišča na parc. št. 1988 k.o. Ponova vas za kmetijsko gospodarstvo Rebolj
1097. Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji v Občini Idrija
1098. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1099. Odlok o zavarovanju območja plemenilne postaje čebel Josipa Verbiča v Kamniški Bistrici
1100. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2013
1101. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinski muzej Kamnik
1102. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks v Mestni občini Kranj
1103. Odlok o razglasitvi arheološkega najdišča na Vodnikovem, Ciril-Metodovem in Krekovem trgu za kulturni spomenik lokalnega pomena
1104. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
1105. Zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2012
1106. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo
1107. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2013
1108. Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2012
1109. Odlok o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica
1110. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za pozidavo območja občinskega podrobnega prostorskega načrta med Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju
1111. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica
1112. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Sevnica
1113. Odlok o vzdrževanju objekta na Partizanski cesti 11 v Sežani
1114. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza
1115. Pravilnik o sprejemu otrok v vzgojno varstveno enoto Vrtec Čebelica pri Osnovni šoli dr. Pavla Lunačka Šentrupert
1116. Statut Občine Žalec
1117. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Žalec v najem (zakup)
1118. Sklep o imenovanju namestnice člana Občinske volilne komisije
1119. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 2105/2, k.o. 994 – Zalog
1120. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Gorenjske regije
1121. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za mlade – Svet mladih Lendava / Ifjusági Központ – fiatalok világa Lendva
1122. Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2012
1123. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku s tujcem, ki izrazi namen podati prošnjo za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji ter postopku sprejema prošnje za mednarodno zaščito
1124. Popravek Cenika potrjenih cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja
1125. Popravek Cenika zaračunanih cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti