Št. objave Naslov
1029. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-3B)
1030. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju socialnega varstva, družinske politike, enakih možnosti žensk in moških, vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja ter varnosti in zdravja pri delu
1031. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerkno
1032. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza, sklop 2 po skrajšanem postopku
1033. Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2012
1034. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
1035. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 1266/4, k.o. Nemilje
1036. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2012
1037. Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2013
1038. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 80 Grad Bokalce
1039. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica
1040. Odlok o spremembi Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica
1041. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kmetijsko gospodarstvo Cernatič v Šempasu
1042. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica
1043. Izid glasovanja na naknadnem referendumu o uveljavitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Kampolin terase«, ki je bil dne 24. marca 2013
1044. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2012
1045. Sklep o ceni storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci
1046. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci
1047. Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2012
1048. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2013
1049. Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2012
1050. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šempeter - Vrtojba
1051. Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parc. št. 551, 552 in 553, k.o. Ostrožno
1052. Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parc. št. 1036/11, 1036/12 in 1036/13, k.o. Primož
1053. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parc. št. 551 in 552, k.o. Ostrožno
1054. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parc. št. 1036/11, 1036/12 in 1036/13, k.o. Primož
1055. Akt o ustanovitvi družbe Dežela kozolcev Šentrupert, d.o.o.
1056. Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2012
1057. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Rekonstrukcija Bathyanijevega dvorca«
1058. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Tišina
1059. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2012
1060. Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2013
1061. Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2014
1062. Sklep o začasnem financiranju Občine Tolmin v obdobju od 1. aprila 2013 do 30. junija 2013
1063. Sklep o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi ter obremenitvi v javno korist
1064. Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2013
1065. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Velika Polana
1066. Obvezna razlaga 11. člena Odloka o sprejetju lokacijskega načrta za izgradnjo drugega (vzporednega) tira proge Ljubljana–Jesenice, na odseku od postaje Slovenski Javornik do uvoza na postajo Jesenice, z rekonstrukcijo tirnih naprav na postaji Slovenski Javornik ter postaji Žirovnica
1067. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč
1068. Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2012
1069. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu – Asfaltna baza Drnovo
1070. Sklep o ukinitvah javnega dobra št. 1/2013
1071. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Medvode
1072. Odlok o urejanju vrtičkarstva v Mestni občini Slovenj Gradec
1073. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (št. 15.2-378)
1074. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Trebnje
1075. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente