Št. objave Naslov
950. Uredba o spremembi Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje
951. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2013
952. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Cerkno
953. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2013
954. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2014
955. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Gorenjske regije
956. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold
957. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 1049/1, k. o. Dragotinci
958. Popravek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje OP 5 ZS 37 – Jerman 1 v Zagorju ob Savi