Št. objave Naslov
883. Sklep o imenovanju ministrov
884. Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanke ali poslanca
885. Sklep o prenehanju mandata poslanca Državnega zbora
886. Sklep o prenehanju mandata poslanca Državnega zbora
887. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije na podlagi 14. člena Zakona o poslancih
888. Pravilnik o logistični podpori preiskovalnemu organu
889. Odredba o spremembi izobraževalnega programa umetniška gimnazija
890. Odredba o spremembi in dopolnitvi izobraževalnega programa Umetniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre (glasbena smer: modul A – glasbeni stavek, modul B – petje-instrument- likovna smer)
891. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v februarju 2013
892. Odločba o razveljavitvi drugega, tretjega in četrtega odstavka 143. člena Zakona za uravnoteženje financ in o ugotovitvi, da so bili drugi, tretji in četrti odstavek 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ v delih, ki so se nanašali na upravičence do dela pokojnine za upoštevanje obdobij pokojninske dobe do 31. 3. 1992 pri nosilcih zavarovanja v drugih republikah nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije, v neskladju z Ustavo
893. Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
894. Spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2013 (velja od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013)
895. Aneks h Kolektivni pogodbi za kemično in gumarsko industrijo Slovenije
896. Statut Občine Bistrica ob Sotli
897. Poslovnik Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli
898. Obvezna razlaga 2. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje II
899. Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2012
900. Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje
901. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Celje
902. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Šmartno v Rožni dolini
903. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitve uporabe javnih objektov za leto 2013
904. Sklep št. 02/13 o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
905. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2012
906. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
907. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
908. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
909. Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2012
910. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2013
911. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Grosuplje
912. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parc. št. 730/18 in parc. št. 2061/3, obe k.o. 1785 – Sela
913. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1169/2, k.o. 1783 – Grosuplje – naselje
914. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na delu nepremičnine parc. št. 2477/8, k.o. 1791 – Žalna
915. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Ig
916. Sklep o začetku priprave Podrobnih meril in pogojev za območje IV-6/MP Iška vas po skrajšanem postopku
917. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Kočevje na naslednjega kandidata
918. Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Tinci
919. Odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava
920. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za dodeljevanje spodbud za razvoj malega gospodarstva in podjetništva v Občini Lendava
921. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Luče
922. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Luče
923. Odlok o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2013
924. Odlok o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2014
925. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Miren - Kostanjevica
926. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica
927. Sklep o dopustitvi manjše širitve območja stavbnih zemljišč
928. Letni program športa v Občini Miren - Kostanjevica za leto 2013
929. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjski kompleks v Rakičanu
930. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za obrtno trgovski in športni kompleks v Rakičanu
931. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta območja SD 17/1 Naklo – sever
932. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Naklo za leto 2013
933. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli Naklo
934. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu – socialna oskrba na domu v Občini Naklo
935. Sklep o vrednosti odškodnine za ustanovitev stvarnih pravic na nepremičnem premoženju v lasti in upravljanju Občine Naklo
936. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
937. Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta za območje stanovanjske gradnje Ovčje staje – Postojna
938. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določanju upravičencev za neplačevanje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v kmetijskih dejavnostih na območju Občine Postojna
939. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Postojna
940. Odlok o spremembah Odloka o uporabi grba in zastave Občine Puconci
941. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Semič
942. Pravilnik o sofinanciranju obnove kulturne dediščine na območju Občine Semič
943. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema
944. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju obnove fasad na objektih v Občini Semič
945. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Semič za leto 2013
946. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN stanovanjska soseska ob Mizarski cesti – zmanjšanje območja VK
947. Pravilnik o postavitvi umetniških del na območju Občine Škofja Loka
948. Pravilnik o postavitvi spominskih obeležij v Aleji zaslužnih Ločanov
949. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2013