Št. objave Naslov
862. Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav
863. Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje tehničnega kamna apnenec v pridobivalnem prostoru Peskokop Mala gora v občini Kočevje
864. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah Selške Sore, od Krevsovega jezu do sotočja s Poljanščico, v občini Škofja Loka
865. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja
866. Uredba o spremembah Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje
867. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinom
868. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
869. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
870. Uredba o spremembah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
871. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
872. Uredba o spremembi Uredbe o merilih za ugotavljanje nacionalnega interesa pri sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije na podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije
873. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana«
874. Pravilnik o spremembah Pravilnika o meroslovnih zahtevah za statične števce jalove električne energije točnostnih razredov 2 in 3
875. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
876. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča
877. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
878. Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško, kolikor kategorizira javno pot »Schuller–Lipovšek«, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 971/2 in 974/2, obe k.o. Širje
879. Sklep o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije
880. Sklep o spremembi Sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino
881. Sklep o razpisu predčasnih volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Jevnica
882. Sklep o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč s parc. št. 1245/1, 1246/3, 1246/5 k. o. 845 Pameče