Št. objave Naslov
848. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-C)
849. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službenih izkaznicah na obrambnem področju
850. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva
851. Pravilnik o spremembi Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic
852. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica
853. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prizidek k hlevu za prašičje pitance na parceli št. 104, k.o. Spodnja Nova vas
854. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske zazidave »Rubnik« na Spodnji Polskavi
855. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
856. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč
857. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
858. Cenik daljinskega ogrevanja
859. Ustanovitveni akt Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije
860. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del
861. Preklic Sklepa o dopustitvi manjše širitve območja stavbnih zemljišč