Št. objave Naslov
794. Deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju januar 2013–junij 2014 (DeUDIEU1314)
795. Uredba o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank
796. Uredba o omejevalnih ukrepih za boj proti terorizmu in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 2580/2001
797. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre
798. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov
799. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju
800. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja
801. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava
802. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Apaškega polja
803. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije
804. Pravilnik o pogojih za pridobitev potrdila o strokovni usposobljenosti za izdelovanje okoljskih poročil oziroma poročil o vplivih na okolje ter preizkusu strokovnega znanja
805. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih
806. Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS)
807. Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS)
808. Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS)
809. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini
810. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini
811. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2013
812. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2014
813. Odlok o občinskih cestah v Občini Dobrna
814. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrna
815. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Dravograd za leto 2013
816. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gorenja vas - Poljane
817. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Gorenja vas - Poljane
818. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2013
819. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«
820. Pravilnik o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov v Občini Metlika
821. Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih programov v javnem vrtcu v Občini Metlika
822. Sprememba in dopolnitev Obvezne razlage Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Mokronog z dne 29. 1. 2008
823. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Mokronog - Trebelno
824. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju podžupanov
825. Cenik potrjenih cen storitev povezanih z obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Mestni občini Murska Sobota
826. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
827. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto
828. Cenik potrjenih cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Puconci
829. Cenik o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Puconci, zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti
830. Odlok o razveljavitvi Odloka o dodeljevanju denarnih pomoči iz proračunskih sredstev Občine Radeče
831. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Marjana Nemca Radeče
832. Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Radeče
833. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2013
834. Sklep o ukinitvi javnega dobra
835. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2013
836. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtce v Občini Sevnica
837. Sklep o določitvi vrednosti zemljišč, uporabljenih za gradnjo lokalne gospodarske javne infrastrukture v Občini Sevnica
838. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
839. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«
840. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona
841. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2011
842. Sklep o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP 5 ZS 27 – Kolenc
843. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ZS 33 – Šikovec
844. Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka v Občini Železniki
845. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Železniki
846. Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Železniki
847. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Železniki za leto 2013